Bine ai venit Vizitatorule  
 
IMPORTANT
Proiectul internațional „Punți culturale între Banat și Transilvania”
publicat la 2019-07-18
[ citeşte ]
ANUNȚ PUBLIC concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj
publicat la 2019-07-12
[ citeşte ]
Bogăţia şi frumuseţea tradiţiilor clujene
publicat la 2019-06-25
[ citeşte ]
Festivalul-concurs „Dumitru Sopon”, ediția a VI-a, și-a desemnat câștigătorii
publicat la 2019-06-24
[ citeşte ]
Festival-concurs naţional de interpretare a cântecului popular „Dumitru Sopon”, la Gilău
publicat la 2019-06-13
[ citeşte ]
Evenimente cultural-educative, la finalul săptămânii, organizate în parteneriat cu CJCPCT Cluj
publicat la 2019-05-31
[ citeşte ]
Olimpiada "Meșteșuguri artistice tradiționale" și-a desemnat câștigătorii
publicat la 2019-05-27
[ citeşte ]
Spectacol folcloric, dedicat „Anului Omagial al satului românesc”
publicat la 2019-05-13
[ citeşte ]
Lutierul clujean Nicolae Vădan -„Tezaur uman viu”, omagiat în satul natal, în a doua zi de Paști
publicat la 2019-04-24
[ citeşte ]
FOTOETNOGRAFIA-SALVGARDARE IDENTITARĂ
publicat la 2019-04-16
[ citeşte ]
Fotografii etnografice de premiu, la Oradea
publicat la 2019-02-25
[ citeşte ]
Întâlnire cu cultura tradițională oferită de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
publicat la 2018-12-19
[ citeşte ]
Salonul ICOANEI ARDELENE, ediția a XIX-a
publicat la 2018-12-14
[ citeşte ]
Cultura tradițională clujeană promovată în Ungaria
publicat la 2018-12-10
[ citeşte ]
Fotografii de excepție, semnate Tordai Ede, prezentate la Cluj-Napoca
publicat la 2018-11-02
[ citeşte ]
Proiectul Națioanal „100 de năfrămuțe”
publicat la 2018-08-29
[ citeşte ]
„Semne peste vreme”, expozitie de fotografie etnografică, dedicată Centenarului Marii Uniri
publicat la 2018-08-22
[ citeşte ]
Ministerul Culturii a acordat titlul de Tezaur Uman Viu lutierului clujean Nicolae Vădan
publicat la 2018-08-03
[ citeşte ]
Două CD-uri cu muzică instrumentală maghiară și romanes, lansate de CJCPCT Cluj
publicat la 2017-11-22
[ citeşte ]
De departe, din Ceruri şi din Străbuni, Muzica lui Mugurel Scutăreanu: POVESTEA CERBILOR
publicat la 2015-10-28
[ citeşte ]
POVESTEA LEMNULUI
publicat la 2015-02-26
[ citeşte ]
Formatii instrumentale traditionale din judetul Cluj
publicat la 2013-03-15
[ citeşte ]
CERCETĂTORI ŞI SCRIITORI AI FOLCLORULUI COREGRAFIC DIN TRANSILVANIA
publicat la 2013-03-05
[ citeşte ]
ARHIVA AUDIO și VIDEO
publicat la 2010-07-27
[ citeşte ]
Înapoi

 
.

(DESCĂRCAȚI DOCUMENTAȚIA PENTRU CONCURS și ANEXELE)

Consiliul Județean Cluj organizează, la sediul său din Calea Dorobanților nr. 106, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,  cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare concursul de proiecte de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.

 Condiţii de participare:

a)  are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b)  are capacitate deplină de exerciţiu;
c)   are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de licență:
·    Istorie
·    Studiul patrimoniului (Heritage Studies)
·    Teologie
·    Studii culturale
·    Arte vizuale
·    Muzică
Conform H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor  de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior  pentru anul universitar 2018-2019.
   d)  experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 3 ani;
e)   experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 2 ani sau specializări în domeniul managementului;
g)   nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
i)    nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
j)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
k)   are cunoștințe de operare PC.
 

Calendarul concursului:
a)  4.07.2018 - aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
b) 25.07.2018 - data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 26.07.2018 - selecția dosarelor;
d) 27.07-05.08.2018 - analiza proiectelor de management – prima etapă;
e) 06-07.08.2018 - susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
f) În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.
g) Candidații nemulțumiți pot depune contestații, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Serviciul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament.
h) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.
Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Județean Cluj, până la data de 25.07.2018 - ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane – etajul 3, camera 305.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) Cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
b) Copie după actul de identitate;
c) Curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d) Diplome de studii (care atestă absolvirea studiilor solicitate la condiții de participare pct. c) şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul managementului (pct.e);
e) Adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii al Consiliului Judeţean -Tir medical. Pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la sediul Consiliului Judeţean Cluj, Serviciul Resurse Umane pentru obţinerea formularului de solicitare a examenului medical de medicina muncii);
f) Cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g) Copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
h) Declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
i) Declarația pe proprie răspundere privind capacitatea de exercițiu, conform modelului anexat;
j) Proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).
Proiectul este limitat la un număr de 30 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25,  font: cambria, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

   Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.
   Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.
   În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale.
   La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.
   La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax:          0372640024 din cadrul Consiliului Județean Cluj (luni–joi între orele 8,00–15,00; vineri între orele 8,00–13:00).

Anexe:

- MODEL Formular de înscriere la concurs de management
- MODEL Adeverință de vechime
- MODEL Declarație pe propria raspundere-capacitate de exercițiu
- MODEL Declarație pe propria raspundere - poliție politică
- Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Cluj pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Județean Cluj pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.
- Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj
- Bugetul instituţiei - pe ultimii trei ani


BIBLIOGRAFIE:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 (*actualizată*) privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;


PREȘEDINTE,
Alin TIȘE

 

(DESCĂRCAȚI DOCUMENTAȚIA PENTRU CONCURS și ANEXELE)

 

publicat la 04.07.2018
 
 
PERMANENT EDUCATION: courses, perfecting classes, information
,,Zestrea tradițiilor clujene”, la Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai”, Florești [ Citeşte ] [ Vezi toate ]
Google Ads
© 2009-2016 traditiiclujne.ro®   Worldwide All rights reserved
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj.
Reproducerea materialelor este permisă numai cu permisunea editorului şi menţionarea sursei.
validat w3css     WebDesign şi programare de Nerțan Nicolae - Găzduire web: Studio One