TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

 Anunţ concurs pentru post Șef birou financiar-contabil, resurse umane şi administrativ

DESCARCĂ

Anunţ concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, instituţie  de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104, etaj 6 Vest, organizează, în conformitate cu H.G. nr. 1336/08.11.2022, concurs pentru ocuparea următorului post vacant :

1. Denumirea postului: Sef birou financiar-contabil, resurse umane şi administrativ, studii superioare de lungă durată, pe perioadă nedeterminată, program de 8 ore/zi,  în cadrul Biroului financiar-contabil, resurse umane şi administrativ;

2. Nivelul postului: de conducere;

3. Grad  profesional: S II;

4. Scopul principal al postului: conducerea activităţii financiare, resuse umane şi administrativ;

5. Numărul de posturi: 1.

B.  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere înscriere la concurs adresată managerului CJCPCT Cluj;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, din Cluj-Napoca , Calea Dorobanţilor nr. 104, etaj 6, Vest, compartimentul resurse umane, telefon: 0264597781, persoană de contact: Chira Camelia, e-mail: traditii@traditiiclujene.ro.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):

09.10.2023-20.10.2023, în intervalul orar: 10.00 – 14.00, la sediul instituţiei.

C.  Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracţiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,  în domeniu economic;

2. Cunoştinţe de operare pe calculator (excel, word, programe de contabilitate, etc), din domeniul achiziţiilor  publice (SICAP)  şi din domeniul resurselor umane;

3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: disponibilitate la program flexibil de lucru, abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul, bun organizator;

4. Vechime în domeniul studiilor: minim  8 ani.

D.  Bibliografie şi tematică:

1. Regulamentul Intern al C.J.C.P.C.T. Cluj ;

2. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al C.J.C.P.C.T. Cluj ;

3. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

5.Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată,privind finanţele publice locale;

6.Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.1792/2002 pentru  aprobarea Normelor  metodologice  privind  angajarea,  lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi  organizarea,  evidenţa  şi  raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

7.Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

8.Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.2861/2009 pentru  aprobarea Normelor privind  organizarea  şi  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

9.Hotărârea  Guvernului  nr.518/1995privind  unele  drepturi  şi  obligaţii  ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

10.Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului cu completarile si modificarile ulterioare in 2023

11.Legea nr.227/2015privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare;

12.Legea  nr.  22/1969 privind  angajarea  gestionarilor,  constituirea  de  garanţii  şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

13.Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

14.Ordinul  secretarului  general  al  Guvernului  nr.  600/2018 privind  aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

15.Legea 98/2016 privind achizitiile publice, achizitiile directe;

16..Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

17.Legea 53/2003 Codul muncii republicat cu modificarile si competariile ulterioare;

18..HG. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

19. HOTĂRÎRE nr. 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

20.HG 500 din 2011 actualizată privind Revisal – registrul general de evidenţă a salariaţilor,

21.ORDIN nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

E.  Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

09.10.2023 – 20.10.2023, în intervalul orar  10,0 -14,00, la sediul instituţiei;

–  depunerea contestaţiilor la selectia dosarelor in data de  25.10.2023 ora 12 si afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 25.10.2023 ora15:00;

Informaţii suplimentare:  la sediul instituţiei sau la telefon 0264-597781.

Manager C.J.C.P.C.T. Cluj

Irimieş Adriana-Emilia

DESCARCĂ

articol publicat de:


FESTIVALUL – CONCURS  NAŢIONAL  DE  INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC  „PANĂ DE PĂUN”
BISERICA DE LEMN DIN TICU SAT
Nostalgii la înstruțatu’ boului
FESTIVALUL NAŢIONAL DE FOLCLOR „DOINA BĂRĂGANULUI“
DECLARATII DE AVERE ȘI INTERESE ADRIANA IRIMIEȘ pentru anul 2019
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA achiziţii publice pentru servicii de tipărire şi livrare revista “BRAUL”, nr. 13, CPV 79823000-9
BISERICA DE LEMN DIN TĂUȚI
BRÂUL NR. 14
ETONO STORY
TRADIȚII CLUJENE, DE BUNAVESTIRE
Școala de vară – „Micii meșteri mari”
Biserica de lemn din Stolna