TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

Anunţ concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

DESCARCĂ

A. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, instituţie  de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104, etaj 6 Vest, organizează, în conformitate cu H.G. nr. 1336/08.11.2022, concurs pentru ocuparea următorului post vacant :

1. Denumirea postului: îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, program de 8 ore/zi,  în cadrul Biroului financiar-contabil, resurse umane şi administrativ;

2. Nivelul postului: execuţie;

3. Treapta profesional/profesională: M I;

4. Scopul principal al postului: efectuarea serviciilor de curăţenie şi igienizare a spaţiilor din cadrul instituţiei;

5. Numărul de posturi: 1.

B.  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere înscriere la concurs adresată managerului CJCPCT Cluj;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, din Cluj-Napoca , Calea Dorobanţilor nr. 104, etaj 6, Vest, compartimentul resurse umane, telefon: 0264597781, persoană de contact: Anton Adriana, e-mail: traditii@traditiiclujene.ro.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):

08.08.2023-22.08.2023, în intervalul orar: 10.00 – 14.00, la sediul instituţiei.

C.  Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracţiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii medii/generale;

2. Vechime în muncă: minim  1 an.

D.  Bibliografie şi tematică:

  1. Regulamentul Intern al C.J.C.P.C.T. Cluj;
  2. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al C.J.C.P.C.T. Cluj.

E.  Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

08.08.2023 – 22.08.2023, în intervalul orar  10,0 -14,00, la sediul instituţiei;

Informaţii suplimentare:  la sediul instituţiei sau la telefon 0264-597781.

DESCARCĂ

articol publicat de:


TRADIȚII CLUJENE, DE BUNA VESTIRE
ALBUMUL F-DE 20
„Pă vremea când eram fată, era o rușine să te vadă cineva că stai…”
CULTURA TRADIȚIONALĂ DIN JUDEȚUL CLUJ (4)
Expoziția concurs naţional FOTOGRAFIA-DOCUMENT ETNOGRAFIC – ediția XIX / 2022
BISERICA DE LEMN DIN TĂUȚI
SPECTACOL FOLCLORIC ANIVERSAR: Orchestra CUNUNA TRANSILVANĂ la 65 de ani de activitate artistică
Spectacol extraordinar de muzică tradițională „Reîntoarcerea la tradiții”. Invitat special: Grigore Leșe
EDIȚIA 11 / 2014
FESTIVALUL PLĂCINTEI
TRADIȚII CLUJENE ÎN DIASPORA: EL ETERNO PUEBLO RUMANO
SPECTACOL EXTRAORDINAR: TRADIȚII CLUJENE ÎN TEZAUR FOLCLORIC